TBH E-Learning

Nộp sơ đồ tư duy

HƯỚNG DẪN THAO TÁC NỘP SƠ ĐỒ TƯ DUY

Bước 1. Lựa chọn link của chương sẽ nộp tương ứng bên dưới.

Bước 2. Sinh viên đăng nhập vào Google Form trên link vừa mới click vào ở bước 1 bằng email do trường Đại học Kinh tế Huế cung cấp (Định dạng MSV@hce.edu.vn).

Bước 3. Điền thông tin, upload ảnh chụp sơ đồ tư duy vẽ tay trên giấy A3.

Bước 4. Gửi thông tin và truy cập trang kiểm soát kết quả thầy đã gửi cho từng lớp.

LINK NỘP MÔN HỌC YÊU CẦU NỘP
E-Marketing Social Media Marketing Hành vi khách hàng/ IMC Marketing căn bản
Chương 1 X X X X
Chương 2 X X X X
Chương 3 X X X X
Chương 4 X X X X
Chương 5 X X X X
Chương 6 X X X X
Chương 7 X X X X
Chương 8 X X X X
Chương 9 X X X  
Chương 10 X X
Chương 11 X
Chương 12 X
Chương 13 X

Leave A Comment

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)