TBH E-Learning

Khảo sát đánh giá Sinh viên

Nhằm đảm bảo Chất lượng giáo dục, sau khi kết thúc mỗi đợt học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tổ chức thu nhận ý kiến đánh giá của sinh viên đối với giảng viên phụ trách giảng dạy môn học. Kết quả khảo sát về Giảng viên được trực quan hóa như sau:

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)