THÔNG BÁO

Ứng dụng Sổ tay hỗ trợ thông tin tuyển sinh chỉ hoạt động trên nền tảng di động.
Bạn hãy truy cập bằng di động để có trải nghiệm tốt nhất.
Trân trọng!
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Marketing
Ngành Kinh tế quốc tế
Ngành Kế toán
Ngành Kiểm toán
Ngành Kinh doanh thương mại
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Ngành Kinh tế 
Chuyên ngành Kế hoạch đầu tư
Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường
Chuyên ngành Kinh tế và quản lý du lịch
Ngành Kinh tế nông nghiệp
Chuyên ngành Tin học kinh tế
Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh
Ngành Thống kê kinh tế
Ngành Kinh tế số
Ngành Tài chính ngân hàng 
Chuyên ngành Ngân hàng
Chuyên ngành Công nghệ tài chính
Chuyên ngành Tài chính
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Kế toán
Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kế hoạch đầu tư)
CHƯƠNG TRÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Song ngành Kinh tế - Tài chính: Sydney 
Ngành Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp 
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẦU VÀO
Ngành Thương mại điện tử
Ngành Quản trị nhân lực
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Ngành Kinh tế chính trị
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Marketing
Ngành Kinh tế quốc tế
Ngành Kế toán
Ngành Kiểm toán
Ngành Kinh doanh thương mại
Ngành Logitstics và Quản lý chuỗi cung ứng
Ngành Kinh tế 
Chuyên ngành Kế hoạch đầu tư
Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường
Chuyên ngành Kinh tế và quản lý du lịch
Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Chuyên ngành Tin học kinh tế
Chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh
Ngành Thống kê kinh tế
Ngành Kinh tế số
Ngành Tài chính ngân hàng 
Chuyên ngành Ngân hàng
Chuyên ngành Công nghệ tài chính
Chuyên ngành Tài chính
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG
Ngành Quản trị kinh doanh
Ngành Kế toán
Ngành Kinh tế (Chuyên ngành Kế hoạch đầu tư)
CHƯƠNG TRÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Song ngành Kinh tế - Tài chính: Sydney 
Ngành Tài chính – Ngân hàng: Liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I Cộng hòa Pháp 
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐẦU VÀO